top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN
Peeters Creatieve Communicatie

 

Artikel 1 Definities
 
1. Chantal Peeters, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 75368897, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Peeters Creatieve Communicatie.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Peeters Creatieve Communicatie zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen door of namens Peeters Creatieve Communicatie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Peeters Creatieve Communicatie in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 
Artikel 3 Offertes
 
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Peeters Creatieve Communicatie kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 
Artikel 4 Tarieven en betalingen
 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaal, zijn inclusief. 
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele dienst/ product wordt doorlopen. Peeters Creatieve Communicatie komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. 
4. Deelname aan een dienst/product vindt enkel plaats na volledige betaling van het gefactureerde bedrag. Overige werkzaamheden zullen na uitvoering worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Peeters Creatieve Communicatie heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde
omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Peeters Creatieve Communicatie.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of een cursus eerder aanvangt. 
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Peeters Creatieve Communicatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
 
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Peeters Creatieve Communicatie.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Peeters Creatieve Communicatie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Peeters Creatieve Communicatie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Peeters Creatieve Communicatie voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Doordat enkele diensten van Peeters Creatieve Communicatie online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Opdrachtgever is gehouden Peeters Creatieve Communicatie van het juiste materiaal te voorzien bij de uitvoering van een sprekersklus.
 
Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
 

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Peeters Creatieve Communicatie stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tussen 1 maand en 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering binnen 14 kalenderdagen resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag.
4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of annuleren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
5. Indien Peeters Creatieve Communicatie onverwacht verhinderd is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zal zij dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar maken. Indien verplaatsing naar een later moment niet mogelijk is, zal Peeters Creatieve Communicatie een eventueel reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk retourneren.
 
Artikel 8 Online cursus
 
1. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina. 
2. Opdrachtgever is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3. Na ontvangst van de betaling ontvangt opdrachtgever schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is.
4. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
5. Opdrachtgever houdt tot minstens een maand na het beëindigen van de cursus toegang tot de content. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor de cursus tijdig te doorlopen.
6. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
 
1. Peeters Creatieve Communicatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door haar is veroorzaakt.
2. Peeters Creatieve Communicatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
4. In het geval dat Peeters Creatieve Communicatie een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
6. Opdrachtgever vrijwaart Peeters Creatieve Communicatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 
Artikel 10 Intellectueel eigendom
 
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Peeters Creatieve Communicatie aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Peeters Creatieve Communicatie. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten die door Peeters Creatieve Communicatie voor opdrachtgever zijn gemaakt na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden en media dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk overeen is gekomen.
3. Aangeleverde teksten mogen enkel met naamsvermelding van Peeters Creatieve Communicatie worden geplaatst.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Peeters Creatieve Communicatie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
7. Peeters Creatieve Communicatie blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld.  Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Peeters Creatieve Communicatie toestemming beeldmateriaal van de geleverde werkzaamheden te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
9. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een talk dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Peeters Creatieve Communicatie en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Opnames mogen enkel in beperkte mate worden gebruikt en niet gedurende de gehele uitvoering van de werkzaamheden. Beeldmateriaal (evenals screenshots van het materiaal uit een online cursus) mag enkel in beperkte mate worden gedeeld via social media wanneer Peeters Creatieve Communicatie in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 
10. Peeters Creatieve Communicatie verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 
Artikel 11 Bijzondere bepalingen
 
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens de online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in het besloten account op Instagram. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Peeters Creatieve Communicatie.

3.Het staat Peeters Creatieve Communicatie te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 
Artikel 12 Levering 
 
1. Peeters Creatieve Communicatie spant zich in het cursusmateriaal zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
2. Cursusmateriaal wordt  aangeleverd per e-mail, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 13 Klachten
 
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Peeters Creatieve Communicatie. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Het doorlopen van de klachtenprocedure schort de betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 14 Geschilbeslechting
 
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Peeters Creatieve Communicatie is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Peeters Creatieve Communicatie en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page